ayuLiao
7/16/2018 - 2:25 AM

解压tar.gz\tar.bz2#解压tar.gz文件
tar -zxvf ×××.tar.gz

#解压tar.bz2文件
tar -jxvf ×××.tar.bz2