skahan
8/22/2013 - 6:51 PM

PHP Basic Booleans

PHP Basic Booleans

<?php
$truevar = TRUE;
$falsevar = FALSE;
echo $truevar;//1
echo $falsevar;//

$number = 3.14;
if(is_float($number)){//is_float returns boolean.
  echo "It's a float.";//It's a float.
}
?>