czar85e
5/9/2017 - 3:33 PM

Rename to lowercase files

Rename to lowercase files

dir | Rename-Item -NewName { $_.Name.ToLowerInvariant() }