avhimkov
3/18/2017 - 8:28 AM

chocolatey

chocolatey

Set-ExecutionPolicy Unrestricted
#Set-ExecutionPolicy Restricted
#Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

#Install chocolatey
iwr https://chocolatey.org/install.ps1 -UseBasicParsing | iex

#Upgrade chocolatey
choco upgrade chocolatey

#chocolatey GUI
choco install chocolateygui