andilabs
9/17/2013 - 2:09 AM

wojtekw - z poprawnym przeskalowaniem

wojtekw - z poprawnym przeskalowaniem

library(matrixStats)
library(R.methodsS3)
#biblioteki plyr uzyjemy do szybkiego wygenerowania podsumowan 
library(plyr)
#do wykresow:
require(ggplot2)


#wyczyść wszystkie zmienne z pamięci
rm(list=ls(all=TRUE))

#run garbage collector
gc()


#wczytanie danych dotyczacych ocen stron przez mturkow
#d_eval<-read.csv("/Users/andi/Desktop/RECONCILE/IBR2.csv", header=TRUE, sep=";")
d_eval<-read.csv("/Users/andi/Desktop/RECONCILE/DANE_evaluations.csv", header=TRUE, sep=";")#PRZESKALOWANIE DANYCH
konwertuj<-function(df_name,column_name) {
df_name[,column_name][df_name[,column_name]==5]<-NA #zrodlowe 5 zamien na NA (don not know)
df_name[,column_name][df_name[,column_name]==4]<-5	#zrodlowe 4 zamien na 5 (completly credible) 
df_name[,column_name][df_name[,column_name]==3]<-4	#zrodlowe 3 zamien na 4 (credible, with some doubt)
df_name[,column_name][df_name[,column_name]==2]<-3	#zrodlowe 2 zamien na 3 (somewhat credible, although with major doubt)
df_name[,column_name][df_name[,column_name]==1]<-2	#zrodlowe 1 zamien na 2 (mostly not credible) 
df_name[,column_name][df_name[,column_name]==0]<-1  #zrodlowe 0 zamien na 1 (completly not credible)
return (df_name)
}

#WYKONANIE przeksalowania danych
d_eval<-konwertuj(d_eval,"documentevaluation_credibility")


#przygotowanie danych dla Troi
#z NA
troia_input<-subset(d_eval,select=c(person_id,document_id,documentevaluation_credibility))
write.table(troia_input, file="/Users/andi/Desktop/RECONCILE/troia_input.csv",row.names=FALSE, col.names=FALSE,sep=" ")
#bez NA
troia_input_without_na <- troia_input[!is.na(troia_input$documentevaluation_credibility),]
write.table(troia_input_without_na, file="/Users/andi/Desktop/RECONCILE/troia_input_without_na.csv",row.names=FALSE, col.names=FALSE, sep=" ")
#z 0 zamiast NA
troia_input_with_zeros <- troia_input
troia_input_with_zeros[is.na(troia_input_with_zeros)]<-0
write.table(troia_input_with_zeros, file="/Users/andi/Desktop/RECONCILE/troia_input_with_zeros.csv",row.names=FALSE, col.names=FALSE, sep=" ")#WYKRESY LICZBY OCEN
#zwroci tabele zawierajaca w pierwszej kolumnie liczbe ile-krotnie strona zostala oceniona, a w drugiej ile stron z calego zbioru dotyczyla tylo-krotna ocena.

#wariant wliczajacy NA
count(count(d_eval,"document_id"),"freq")
b<-barplot(count(count(d_eval,"document_id"),"freq")$freq.1,main="Distribution of number of ratings per page (including 0 - \"don\'t know\")",names.arg=count(count(d_eval,"document_id"),"freq")$freq)
mtext(side = 1, at = b, text = paste("#:",count(count(d_eval,"document_id"),"freq")$freq.1), line = 3)

#wariant pomijajacy NA
count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq")
b<-barplot(count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq")$freq.1,main="Distribution of number of ratings per page(without 0 - \"don\'t know\")",names.arg=count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq")$freq)
mtext(side = 1, at = b, text = paste("#:",count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq")$freq.1), line = 3)

srednia<-function(lista) {
sum1=0
sum2=0
for (i in 1:length(lista)){
	sum1=sum1+reated(lista[i])*notna(lista[i])
	sum2=sum2+reated(lista[i])
}
if (sum2!=0){
as.numeric(sum1/sum2)
}
else if(sum1==0){
as.numeric(0)
}
}wariancja<-function(lista) {
sum1=0
sum2=0
srednia=srednia(lista)
for (i in 1:length(lista)){
	sum1=sum1+reated(lista[i])*(notna(lista[i])-srednia)^2
	sum2=sum2+reated(lista[i])
}
if (sum2!=0){
as.numeric(sum1/sum2)
}
else if(sum1==0){
as.numeric(0)
}
}


reated <- function(arg){
if(is.na(arg)){
	as.numeric(0)
}
else
{
	as.numeric(1)
}
}


notna <- function(arg){
	if(is.na(arg)) 0 else arg
}

# co najmniej 2 oceny=5 -> strona trafia do klasy HC (Highly Credibly)
# co najmniej 2 oceny=4 -> strona trafia do klasy N (Neutral)
# co najmniej 2 oceny<4 -> strona trafia do klasy HNC (Highly Not Credible)
adamw_classifier<-function(lista){
#zamiana NA na 0
for (i in 1:length(lista)){ lista[i]=notna(lista[i]) }
#stworzenie data frameu z czestosciami wystapien poszczegolnych ocen dla strony
df<-data.frame(table(lista))
if ((5 %in% df$lista) && (df[df$lista==5,]$Freq >= 2)) {		
			#print("HC was assigned")
			return (as.character("HC")) #(3)#
	}
else if ((4 %in% df$lista) && (df[df$lista==4,]$Freq >= 2)){
					#print("N was assigned")
					return (as.character("N")) #(2)#
	}
else if (sum(df[as.numeric(levels(df$lista)[df$lista]) < 4,]$Freq) >=2){
			#print("HNC was assigned")
			return (as.character("HNC")) #(1)#
	}
else{
	#print("UNDIFINED was assigned")
	return (as.character("UNDEFINED")) #(0)#
	}
}#stworzenie słownik klas
klasy_adamw<-c(0,1,2,3)
names(klasy_adamw)<-c("UNDEFINED","HNC","N","HC")


# ZAAGREGOWANIE OCEN, wyliczenie SREDNICH, WARIANCJI, WYZNACZENIE WARTOSCI ADAMW CLASSIFIER
dane<-ddply(troia_input_without_na,.(document_id),summarise,SREDNIA=srednia(documentevaluation_credibility),WARIANCJA=wariancja(documentevaluation_credibility),CLASS_ADAMW=adamw_classifier(documentevaluation_credibility),CLASS_NUM=klasy_adamw[[adamw_classifier(documentevaluation_credibility)]])dane_without_undefined<-dane[!dane$CLASS_ADAMW=="UNDEFINED",]


# WYKRES WARIANCJI I SREDNIEJ
plot(y=jitter(dane$WARIANCJA,amount=0.2),x=jitter(dane$SREDNIA,amount=0.2),main="WYKRES WARIANCJI i SREDNIEJ")


# WYKRES WARIANCJI I SREDNIEJ + NANIESIENIE WARTOSCI KLASYFIKATORA ADAMAW
qplot(y=jitter(dane$WARIANCJA,amount=0.2), x=jitter(dane$SREDNIA,amount=0.2),colour=dane$CLASS_ADAMW,main="WYKRES WARIANCJI i SREDNIEJ + NANIESIENIE WARTOSCI KLASYFIKATORA ADAMAW")

# WYKRES WARIANCJI I SREDNIEJ + NANIESIENIE WARTOSCI KLASYFIKATORA ADAMAW bez "UNDEFINED"
qplot(y=jitter(dane_without_undefined$WARIANCJA,amount=0.2), x=jitter(dane_without_undefined$SREDNIA,amount=0.2),colour=dane_without_undefined$CLASS_ADAMW,main="WYKRES WARIANCJI I SREDNIEJ + NANIESIENIE WARTOSCI KLASYFIKATORA ADAMAW bez \"UNDIFINED\"")


#K - MEANS
kmeans_data<-matrix(c(dane$SREDNIA, dane$WARIANCJA),ncol=2)
kmeans_result<-kmeans(kmeans_data,length(unique(dane$CLASS_ADAMW))-1)

#WYKRES pokolorwany grupowaniem według K-MEANS
plot(y=jitter(dane$WARIANCJA,amount=0.2),x=jitter(dane$SREDNIA,amount=0.2),main="WYKRES pokolorwany grupowaniem według K-MEANS",col=kmeans_result$cluster)
points(kmeans_result$centers,col=6,pch=10,cex=3)
legend("topleft", legend = paste("Group", 1:3), pch=1, col=2:4)