milanhybner
9/22/2017 - 12:01 PM

Pedagogika – prezentace

Pedagogika přednáška pro trenéry volejbalu III. třídy – prezentace – http://gistpreview.github.io/?5be5e80f1827bc466e0387488e4d5312

<meta charset="utf-8">

**Pedagogika**
 Milan Hybner, Ústřední škola ČOS

<!-- http://gistpreview.github.io/?5be5e80f1827bc466e0387488e4d5312 -->

# Výchova

## Vymezení pojmu

* Výchova je cílevědomé a systematické působení na rozvoj jedince.

* Jaký je rozdíl mezi výchovou a vzděláváním?

## Vzdělávání × výchova

*******************************************
* .----------------------------------.  *
* |                  | *
* |  Výchova             | *
* |          .------------.  | *
* |         |       | | *
* |         |       | | *
* |         |       | | *
* |         | Vzdělávání | | *
* |         |       | | *
* |         |       | | *
* |         |       | | *
* |          '------------'  | *
* '----------------------------------'  *
*******************************************

## Vzdělávání označuje rozvoj ...

* vědomostí (představ, pojmů)
* dovedností a schopností (motorických, intelektuálních)
* návyků (motorických, intelektuálních)

## Výchova je rozvoj ...

* postojů
* potřeb
* zájmů 
* chování

## Působení pedagoga

Výchovně působit může pedagog svojí činností přímo nebo nepřímo (prostřednictvím vhodně uzpůsobeného prostředí).

**********************************************************
*          |                  *
*  *     o   |   *            o   *
* ---+---  ---+--- | ---+---         ---+--- *
*  |     |   |   |     +---+     |   *
*  |  ---> |   |   | -----> | ☺ | -----> |   *
*  / \    / \  |  / \    +---+    / \  *
* /  \   /  \  |  /  \          /  \  *
*          |                  *
**********************************************************


# Oblasti výchovy

## Rozumová výchova

* logické myšlení
* paměť
* rozhodování
* tvůrčí uplatnění vědomostí

## Citová výchova

* morální hodnoty
* vztah k lidem
* humanismus a demokracie
* estetická výchova

## Volní výchova (od slova „vůle“)

* odvaha
* píle
* sebeovládání

# Kognitivní zkreslení

## Co to znamená

* Nedokonalosti lidského vnímání, paměti a usuzování

* Problém č. 1: Příliš mnoho informací
* Problém č. 2: Nedává nám to smysl
* Problém č. 3: Potřebujeme to rychle vyřešit
* Problém č. 4: Co uložit do paměti

## Problém č. 1: Příliš mnoho informací

* všímáme si věcí, které jsme viděli nedávno nebo které potkáváme často
* všímáme si více detailů, které podporují naše přesvědčení
* všimneme si, když se něco změní; hodnotíme zlepšení/zhoršení místo znovuvyhodnocení nového stavu
* chyb u ostatních si všímáme více, než chyb svých

## Problém č. 2: Nedává nám to smysl

* najdeme příběhy a vzory i tam, kde nemusí být
* chybějící fakta si domýšlíme z předsudků a zobecňování
* myslíme si, že víme, co si myslí ostatní

## Problém č. 3: Potřebujeme to rychle vyřešit

* chceme dokončit to, do čeho jsme investovali čas a energii
* raději volíme řešení, která se zdají být jednoduchá, oproti těm komplexnějším nebo nejasným
* snažíme se vyhnout nevratným řešením a zachovat si svou autonomii a společenský status ve skupině

## Problém č. 4: Co uložit do paměti

* dodatečně přebudováváme a upravujeme naše vzpomínky
* z konkrétního vytváříme obecné a to konkrétní potom zapomínáme
* do paměti ukládáme události pod vlivem okolností, za kterých se staly, ne pouze podle jejich důležitosti

# Pedagogické principy

## Princip aktivnosti

* Je nutné se opírat o zájem vychovávaného jedince a stimulovat jej vhodnou motivací.
* Pedagog by měl soustavně vést žáka k aplikaci a praktickému využívání získaných vědomostí a dovedností.

## Princip názornosti

* Je třeba vycházet ze smyslového nazírání předmětů a jevů skutečnosti. 
* V praxi se uplatňuje jako nazírání předmětů a jevů v přirozených podmínkách, nazírání trojrozměrných a dvojrozměrných pomůcek, motorická názornost, atp.

## Princip přiměřenosti

* Obsah, formy a metody výchovy musí být v souladu s dosavadní úrovní jedince (ať už věkovou nebo vzdělanostní).
* Pedagog musí znát věkové a individuální zvláštnosti vychovávaného jedince.
* Je důležité zjišťovat stav dosavadních vědomostí a dovedností (využití pedagogické diagnostiky).

## Princip soustavnosti

* Veškeré výchovné podněty nechť jsou uspořádány do systému umožňujícího osvojování v logickém pořádku.

![Trampolíny – metodická řada](http://tuzme.se/media/trampoliny-metodicka-rada.png)

## S principem soustavnosti souvisí principy

* od blízkého k vzdálenému
* od známého k neznámému
* od konkrétního k abstraktnímu
* od snadného a jednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu


---

---

Mělo by v tomto dokumentu být něco jinak? Upravte text na http://gistpreview.github.io/?5be5e80f1827bc466e0387488e4d5312?noformat (např. tak, že do adresního řádku prohlížeče napíšete `javascript:` a za to vložíte tento kód:

```
(function() {
  var b = document.body,
    isEditable = (b.contentEditable !== 'true' ? false : true);
  b.contentEditable = (isEditable ? 'inherit' : 'true');
  document.designMode = (isEditable ? 'off' : 'on');
})();
```

upravený text zkopírujte a pošlete mi ho e-mailem na mhybner@sokol.eu.

<link rel="stylesheet" href="https://casual-effects.com/markdeep/latest/slides.css?"><script>markdeepOptions={tocStyle:'none'}</script>

<!-- Markdeep: --><style class="fallback">body{visibility:hidden;white-space:pre;font-family:monospace}</style></script><script src="https://casual-effects.com/markdeep/latest/markdeep.min.js"></script><script>window.alreadyProcessedMarkdeep||(document.body.style.visibility="visible")</script>