ca5
9/3/2014 - 6:16 AM

unicode-str

unicode-str

#str -> unicode
"str".decode('utf-8')
unicode("str", 'utf-8')
u"str"

#unicode -> str(utf-8)
utf8=u"utf8"

utf8.encode('utf-8')