NazariyM
9/19/2016 - 11:27 AM

styled checkbox + slow anim

http://codepen.io/nazariy_mokriy/pen/RGGkGo