izuki
5/26/2017 - 5:57 AM

1..N 間の素数を求める

1..N 間の素数を求める

#define N (100)	/* 100までの素数を求める */
int prime_make(int prms[] ) {
	int n=0;
	for(int i=1; i < N ; i++) {

		int divCnt = 0;	/* 除数カウンタ */

		for(int j=1;j<=i;j++) {
			if( (i%j) == 0 ) {
				divCnt++; /* 余りが出た回数を数える */
  			if(divCnt > 2 ){
  				break;
  			}				
			}
		}
		/* 1 と自分自身では割る事が出来るので2なら素数 */
		if(divCnt == 2) {
			prms[n++] = i;
		}
	}
	return n;
}