moonorongo
10/18/2016 - 1:45 PM

[Mysql CLI] Comandos comunes consola mysql #mysql #cli

[Mysql CLI] Comandos comunes consola mysql #mysql #cli

- Importar

mysql --verbose -u {username} -p {databasename} < file_name.sql

OTRAS OPCIONES
-P 3307 especificamos el puerto
-D db_name especificamos la DB

- BACKUP
mysqldump -u [username] -p [databaseName] > filename.sql

- MAS EJEMPLOS
Acceder a una db externa
mysql -u {user} -p{password} -h {host} -P {port} -D {database_name}

backupear una db externa
mysqldump -u {user} -p{password} -h {host} -P {port} {database_name} > atid_stage.sql