avhimkov
3/18/2017 - 8:48 AM

netsh.bat

@echo off
netsh interface ipv4 set dnsserver "LAN" static none
netsh interface ipv4 add dns "LAN" 192.168.10.170

netsh -r 192.168.10.107 -u MFC-LYANTOR\AvhimkovDL