andilabs
9/11/2013 - 1:04 PM

R reconcile wojtekw

R reconcile wojtekw

#wczytanie danych dotyczacych ocen stron przez mturkow
DANE_IBR="/Users/andi/Desktop/RECONCILE/IBR.csv"
DANE_BIG="/Users/andi/Desktop/RECONCILE/DANE_evaluations.csv"
d_eval<-read.csv(DANE_BIG, header=TRUE, sep=";")library(matrixStats)
library(R.methodsS3)#przygotowanie danych dla Troi
#z NA
troia_input<-subset(d_eval,select=c(person_id,document_id,documentevaluation_credibility))
write.table(troia_input, file="/Users/andi/Desktop/RECONCILE/troia_input.csv",row.names=FALSE, col.names=FALSE,sep=" ")

#bez NA
troia_input_without_na <- troia_input[!is.na(troia_input$documentevaluation_credibility),]
write.table(troia_input_without_na, file="/Users/andi/Desktop/RECONCILE/troia_input_without_na.csv",row.names=FALSE, col.names=FALSE, sep=" ")

#z 0 zamiast NA
troia_input_with_zeros <- troia_input
troia_input_with_zeros[is.na(troia_input_with_zeros)]<-0
write.table(troia_input_with_zeros, file="/Users/andi/Desktop/RECONCILE/troia_input_with_zeros.csv",row.names=FALSE, col.names=FALSE, sep=" ")#proste statystyki, wykresy
#biblioteki plyr uzyjemy do szybkiego wygenerowania podsumowan 
library(plyr)

#zwroci tabele zawierajaca w pierwszej kolumnie liczbe ile-krotnie strona zostala oceniona, a w drugiej ile stron z calego zbioru dotyczyla tylokrotna ocena.
#wariant wliczajacy NA
count(count(d_eval,"document_id"),"freq")
#plot(count(count(d_eval,"document_id"),"freq"))
b<-barplot(count(count(d_eval,"document_id"),"freq")$freq.1,main="Distribution of number of ratings per page (including 0 - \"don\'t know\")",names.arg=count(count(d_eval,"document_id"),"freq")$freq)
mtext(side = 1, at = b, text = paste("#:",count(count(d_eval,"document_id"),"freq")$freq.1), line = 3)

#wariant pomijajacy NA
count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq")
#plot(count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq"))
b<-barplot(count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq")$freq.1,main="Distribution of number of ratings per page(without 0 - \"don\'t know\")",names.arg=count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq")$freq)
mtext(side = 1, at = b, text = paste("#:",count(count(troia_input_without_na,"document_id"),"freq")$freq.1), line = 3)


srednia<-function(lista) {
# print(lista)
sum1=0
sum2=0
for (i in 1:length(lista)){
  sum1=sum1+reated(lista[i])*notna(lista[i])
	sum2=sum2+reated(lista[i])
}
if (sum2!=0){
as.numeric(sum1/sum2)
}
else if(sum1==0){
as.numeric(0)
}
}wariancja<-function(lista) {
sum1=0
sum2=0
srednia=srednia(lista)
for (i in 1:length(lista)){
	sum1=sum1+reated(lista[i])*(notna(lista[i])-srednia)^2
	sum2=sum2+reated(lista[i])
}
if (sum2!=0){
as.numeric(sum1/sum2)
}
else if(sum1==0){
as.numeric(0)
}
}

adamw_classifier<-function(lista){
# co najmniej 2 oceny=5 -> strona trafia do klasy HC (Highly Credibly)
# co najmniej 2 oceny=4 -> strona trafia do klasy N (Neutral)
# co najmniej 2 oceny<4 -> strona trafia do klasy HNC (Highly Not Credible)
df<-data.frame(table(lista))
print (df)
iclass=""
# list Freq
if (5 %in% df$lista){
		if(df[df$lista==5,]$Freq >= 2) {
			iclass="HC"
			print("HC was assigned")

			#break
		}
		else{
			break
		}
	}
else if (4 %in% df$lista){
					if(df[df$lista==4,]$Freq >= 2){
					iclass="N"
					print("N was assigned")
				
					#break
					}
					else{
						break
					}
}else if(nrow(df)>=3 & sum(df[1:3,]$Freq)>=2){
	iclass="HNC"
	print("HNC was assigned")
	
}
else{
	iclass="UNDIFINED"
	print("UNDIFINED was assigned")
	

}
# print(iclass)
return(as.character(iclass))
}


reated <- function(arg){
#if(is.na(arg)) 0 else 1
if(is.na(arg)){
	as.numeric(0)
}
else{
	as.numeric(1)
	}
}
notna <- function(arg){
if(is.na(arg)) 0 else arg
}tmp<-troia_input
length(unique(tmp$document_id))
output<-ddply(tmp,.(document_id),summarise,SREDNIA=srednia(documentevaluation_credibility),WARIANCJA=wariancja(documentevaluation_credibility))

#output<-ddply(tmp,.(document_id),summarise,SREDNIA=srednia(documentevaluation_credibility),WARIANCJA=wariancja(documentevaluation_credibility),ADAMW_CLASS=adamw_classifier(documentevaluation_credibility))
head(output)
plot(sort(output$WARIANCJA),col="red")
lines(sort(output$SREDNIA),col="green")
plot(y=jitter(output$WARIANCJA,amount=0.2),x=jitter(output$SREDNIA,amount=0.2))