gianghl1983
5/25/2018 - 3:40 PM

Quy trinh thiet ke phan mem

QUY TRÌNH TỔNG QUAN KHI PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM.

1. KHẢO SÁT - THU THẬP DỮ LIỆU (HÌNH, VIDEO, TEXT, NGHIỆP VỤ)

- Thu thập 
- Phân tích - chọn, gom 

2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

- Đối tượng sử dụng
- List các chức năng theo đối tượng sử dụng
- Xác định các thực thể (Table)
- Xác định các thuộc tính theo từng thực thể
- Chuẩn hóa thuộc tính
- Thuật toán (Luồng dữ liệu)
- Thiết kế CSDL mức logic
- Thiết CSDL mức vật lý

3. LẬP TRÌNH 

4. KIỂM THỬ

5. CHẠY DỰ ÁN
-------------
Bài tập CRUD
$sinhvien = []