quangkeu95
11/9/2017 - 9:23 AM

dockerfile.md

### Dockerfile VOLUME ###

Định nghĩa VOLUME trong Dockerfile sẽ:
* Expose folder/directory được tạo bởi container ra đường dẫn trên host: `/var/lib/docker/volumes/[container_id]/_data/`
Note: `_data` được gọi là *"mount point"*

Run container với lệnh: `docker run --rm image`

Khi container được run, ta có thể check volume được tạo bởi container bằng câu lệnh: `docker volume ls`
Khi container exited, volume sẽ mất do ta định nghĩa cờ `--rm` ở câu lệnh `docker run`, do đó container và volume của nó sẽ được remove hoàn toàn.