suibenzhi
4/15/2018 - 6:19 AM

归并排序.cpp

归并排序是创建在归并操作上的一种有效的排序算法,效率为O(nlogn),1945年由冯·诺伊曼首次提出。

 归并排序的实现分为递归实现与非递归(迭代)实现。递归实现的归并排序是算法设计中分治策略的典型应用,我们将一个大问题分割成小问题分别解决,然后用所有小问题的答案来解决整个大问题。非递归(迭代)实现的归并排序首先进行是两两归并,然后四四归并,然后是八八归并,一直下去直到归并了整个数组。

 归并排序算法主要依赖归并(Merge)操作。归并操作指的是将两个已经排序的序列合并成一个序列的操作,归并操作步骤如下:

申请空间,使其大小为两个已经排序序列之和,该空间用来存放合并后的序列
设定两个指针,最初位置分别为两个已经排序序列的起始位置
比较两个指针所指向的元素,选择相对小的元素放入到合并空间,并移动指针到下一位置
重复步骤3直到某一指针到达序列尾
将另一序列剩下的所有元素直接复制到合并序列尾
 归并排序的代码如下:

复制代码
#include <stdio.h>
#include <limits.h>

// 分类 -------------- 内部比较排序
// 数据结构 ---------- 数组
// 最差时间复杂度 ---- O(nlogn)
// 最优时间复杂度 ---- O(nlogn)
// 平均时间复杂度 ---- O(nlogn)
// 所需辅助空间 ------ O(n)
// 稳定性 ------------ 稳定


void Merge(int A[], int left, int mid, int right)// 合并两个已排好序的数组A[left...mid]和A[mid+1...right]
{
  int len = right - left + 1;
  int *temp = new int[len];    // 辅助空间O(n)
  int index = 0;
  int i = left;          // 前一数组的起始元素
  int j = mid + 1;        // 后一数组的起始元素
  while (i <= mid && j <= right)
  {
    temp[index++] = A[i] <= A[j] ? A[i++] : A[j++]; // 带等号保证归并排序的稳定性
  }
  while (i <= mid)
  {
    temp[index++] = A[i++];
  }
  while (j <= right)
  {
    temp[index++] = A[j++];
  }
  for (int k = 0; k < len; k++)
  {
    A[left++] = temp[k];
  }
}

void MergeSortRecursion(int A[], int left, int right)  // 递归实现的归并排序(自顶向下)
{
  if (left == right)  // 当待排序的序列长度为1时,递归开始回溯,进行merge操作
    return;
  int mid = (left + right) / 2;
  MergeSortRecursion(A, left, mid);
  MergeSortRecursion(A, mid + 1, right);
  Merge(A, left, mid, right);
}

void MergeSortIteration(int A[], int len)  // 非递归(迭代)实现的归并排序(自底向上)
{
  int left, mid, right;// 子数组索引,前一个为A[left...mid],后一个子数组为A[mid+1...right]
  for (int i = 1; i < len; i *= 2)    // 子数组的大小i初始为1,每轮翻倍
  {
    left = 0;
    while (left + i < len)       // 后一个子数组存在(需要归并)
    {
      mid = left + i - 1;
      right = mid + i < len ? mid + i : len - 1;// 后一个子数组大小可能不够
      Merge(A, left, mid, right);
      left = right + 1;        // 前一个子数组索引向后移动
    }
  }
}