shabashj
4/19/2016 - 7:55 PM

Singleton design pattern

Singleton design pattern

  var Singleton = (function () {
    var instance;
   
    function createInstance() {
      var object = new Object("I am the instance");
      return object;
    }
   
    return {
      getInstance: function () {
        if (!instance) {
          instance = createInstance();
        }
        return instance;
      }
    };
  })();
   
  function run() {
   
    var instance1 = Singleton.getInstance();
    var instance2 = Singleton.getInstance();
   
    alert("Same instance? " + (instance1 === instance2)); 
  }
var WindowEventManagerSingelton = (function () {
  var instance;

  return function (win) {
    if (!instance) {
      instance = new WindowEventManager(win);
    }
    return instance;
  };
})();