ben-g
6/28/2017 - 7:47 PM

Sticky nav javascript

Sticky nav javascript

// Sticky Nav
$(document).ready(function() {
  if ($('.program__sub-nav').length) {
    var stickyNavTop = $('.program__sub-nav').offset().top;

    var stickyNav = function() {
      var scrollTop = $(window).scrollTop();

      if (scrollTop > stickyNavTop) {
        $('.program__sub-nav').addClass('sticky');
      } else {
        $('.program__sub-nav').removeClass('sticky');
      }
    };

    stickyNav();

    $(window).scroll(function() {
      stickyNav();
    });
		}
});