cachaito
9/27/2019 - 8:52 AM

SQL characters encoding

-- do sprawdzenia co jest aktualnie
SELECT @@character_set_database, @@collation_database;

-- ustawienie na całe połaczenie
set collation_connection = utf8mb4_unicode_ci;
SELECT 'ö' = 'o';

set collation_connection = utf8mb4_polish_ci;
SELECT 'Å,å,Ä,ä,Ö,ö' = 'A,a,A,a,O,o';

-- ustawienie na każde zapytanie
SELECT 'Å,å,Ä,ä,Ö,ö' = 'A,a,A,a,O,o' collate utf8mb4_swedish_ci;
SELECT 'Ą,ą' = 'A,a';