lamngockhuong
3/3/2017 - 5:54 AM

Docker Learning

Docker Learning

Learning the Docker with ngockhuong.com

Khởi động docker

service docker start

Kiểm tra phiên bản docker đang dùng

docker version

Liệt kê danh sách image hiện có

docker images

Kiểm tra container nào đang chạy

docker ps

Kiểm tra có tất cả bao nhiêu container có trong máy

docker ps -a