iniyanp
3/25/2017 - 12:05 AM

kleisli.scala

Kleisli[Task, Applicaiton, Response] 

If you have Task[Response], how do I convert to above Kleisli.

Kleisli { app:Application => x:Task[Response] } This would give me, Kleisli[Task, Application, Response]

val p:Kleisli[Task, Application, Response] = ???
val app:Application = ???
val response:Task[Response] = p.run(app)