mhpreiman
3/10/2018 - 3:31 PM

projektijuhtimine ja -haldus

projekti näidis

Projektikausta koondatakse

 • kirjalik projektikavand
 • muudatused projektiplaanis või eelarves
 • projektiga seonduv kirjavahetus
 • lepingud partnerite, rahastajate, projektimeeskonna, liikmete, ekspertidega ...
 • rahaliste dokumentide koopiad (originaalid reeglina raamatupidamiskaustades)
 • töökoosolekute protokollid, fikseeritud otsused
 • projekti puudutavad artiklid ajakirjanduses jms

Planeerimine

 • Plaanimise käigus dokumentatsioon läbi lugeda (eriti rahvusvaheliste projektidel)
 • Kaardistada projektiga seonduvad probleemid, nende põhjused ja lahendused (eesmärgid)
  eraldi paberilipikule:
  • iga probleem (ja selle alaprobleemid)
  • põhjus igale probleemile
  • eesmärgid (lahendus igale probleemile ja alamprobleemile), mis jagatakse kaheks:
   • kaugemad eesmärgid, seotud arengukavaga
   • otsesed eesmärgid, ainult projekti raames (peavad olema mõõdetavad, tähtajalised, antud tingimustes teostatavad) - sõnastatakse väga täpselt
 • Kirja panna ja struktureerida olukord (probleemid ja eesmärgid/lahendused)
 • Valida, millised probleemid lahendada (nt vähemolulisemad hüljata või jätta järgmisesse projekti)
 • SWOT
 • Leida sihtgrupp
 • Tegevused probleemide lahendamiseks (ajalisse järjestusse), tähtajad ja vastutajad (kes tegeleb) (vahendite puudujääk tuleneb ka nt sellest, et planeerimisel ei võeta kõiki tegevusi arvesse - st tegevused tuleb pisima detailini kirja panna)


Abivahendid

10 Great Project Management Tools
ProjectLibre
10 Open-Source & free Project Management tools
The Top 10 Free and Open Source Project Management Software 20 Underground Free Project Management Tools


WBS - teemapõhine jaotus (töö jagamine põhiosadeks; võib ka list) nt

WP - ajaline jaotus (mida igas kuus tehakse, oodatavad tulemused, vastutajad)
WP1, WP2
(no idea what this project management tool actually is.......)

Gantter või GanttProject (vabavaraline) - eri tegevused ja ajaline järjestus

PERT (software)


Projektijuhtimismetoodika - Agiilne ehk paindlik tarkvaraarendus

 • Tellija ja arendaja vahel sõlmitakse paindlik leping, mis määratleb koostöövormi põhimõtted, ka lepingu ennetähtaegse lõpetamise võimaluse.
 • Ülesandepüstitus on tellijal olemas, aga see ei pea olema väga detailne (pigem visioon).
 • Koostöö tellija ja arendaja vahel etapiviisiline.
 • Realiseeritakse kiirelt üks etapp - nt lahenduse üks visuaalne osa, mis kontrollitakse tellijal kohe üle - kas see on see, mida tegelikult on vaja!
 • Jätkatakse kuni projekt on realiseerunud või on selgunud, et sellist lahendust pole tegelikult vaja.
 • Viimasel juhul katkestatakse leping ennetähtaegselt ja tavaliselt makstakse arendajale mingi protsent arenduse plaanitavast lõpphinnast kompensatsiooniks.

Scrum vs kanban