belmer
10/9/2013 - 6:19 AM

MYSQL Server Management

MYSQL Server Management

### Reset MYSQL server on Windows
net stop MySQL
net start MySQL