avhimkov
8/12/2016 - 9:58 AM

hypervOnOff

hypervOnOff

bcdedit /set hypervisorlaunchtype off
bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto