milanhybner
9/22/2017 - 10:28 AM

Pedagogika – studijní materiály

Přednáška z pedagogiky pro trenéry volejbalu III. třídy – studijní materiály – http://gistpreview.github.io/?631a2db03ad46f2f3455cf4e8670551d

# Pedagogika

<!-- http://gistpreview.github.io/?631a2db03ad46f2f3455cf4e8670551d -->

## Výchova

Výchova je cílevědomé a systematické působení na rozvoj jedince.

Jaký je rozdíl mezi výchovou a vzděláváním?

Vzdělávání je součástí výchovy – výchova obsahuje ještě něco navíc

Vzdělávání označuje rozvoj

* vědomostí (představ, pojmů)
* dovedností a schopností (motorických, intelektuálních)
* návyků (motorických, intelektuálních)

> Kdyby se člověk mohl všechno naučit z knih, nemuseli byste být tady.
> 
> Viděli jste někdy hrát dnešní dítě minecraft?

Výchova je rozvoj

* postojů
* potřeb
* zájmů 
* chování

Výsledkem výchovy je charakter a sociální chování. Výchova je vždy konkrétní povahy – v určité společnosti, pro určitou společnost, na úrovni této společnosti. Měla by směřovat od výchovy někým jiným (rodičem, pedagogem) k sebevýchově.

Výchovně působit může pedagog svojí činností přímo nebo nepřímo (= prostřednictvím vhodně uzpůsobeného prostředí).

### Oblasti výchovy

Rozumová výchova

* logické myšlení
* paměť
* rozhodování
* tvůrčí uplatnění vědomostí

Citová výchova

* morální hodnoty
* vztah k lidem
* humanismus a demokracie
* estetická výchova

Volní výchova (od slova „vůle“)

* odvaha
* píle
* sebeovládání

> Na tomto se také projeví rodiče dítěte - neočekávejte od dětí o moc více, než od rodičů
>

## Kognitivní zkreslení

Nedokonalosti lidského vnímání, paměti a usuzování

Problém č. 1: Příliš mnoho informací

* všímáme si věcí, které jsme viděli nedávno nebo které potkáváme často
* všímáme si více detailů, které podporují naše přesvědčení
* všimneme si, když se něco změní; hodnotíme zlepšení/zhoršení místo znovuvyhodnocení nového stavu
* chyb u ostatních si všímáme více, než chyb svých

Problém č. 2: Nedává nám to smysl

* najdeme příběhy a vzory i tam, kde nemusí být
* chybějící fakta si domýšlíme z předsudků a zobecňování
* myslíme si, že víme, co si myslí ostatní

Problém č. 3: Potřebujeme to rychle vyřešit

* chceme dokončit to, do čeho jsme investovali čas a energii
* raději volíme řešení, která se zdají být jednoduchá, oproti těm komplexnějším nebo nejasným
* snažíme se vyhnout nevratným řešením a zachovat si svou autonomii a společenský status ve skupině

Problém č. 4: Co uložit do paměti

* dodatečně přebudováváme a upravujeme naše vzpomínky
* z konkrétního vytváříme obecné a to konkrétní potom zapomínáme
* do paměti ukládáme události pod vlivem okolností, za kterých se staly, ne pouze podle jejich důležitosti

## Pedagogické principy

1. **Princip aktivnosti** praví, že je nutné se opírat o zájem vychovávaného jedince a stimulovat jej vhodnou motivací. Pedagog by měl soustavně vést žáka k aplikaci a praktickému využívání získaných vědomostí a dovedností

> V hodinách školní TV se měřil tzv. cvičební čas

2. **Princip názornosti** je pozorováním, že je třeba vycházet ze smyslového nazírání předmětů a jevů skutečnosti. V praxi se uplatňuje jako nazírání předmětů a jevů v přirozených podmínkách, nazírání trojrozměrných a dvojrozměrných pomůcek, motorická názornost, atp.

3. **Princip přiměřenosti** lze rozvést tak, že obsah, formy a metody výchovy musí být v souladu s dosavadní úrovní jedince (ať už věkovou nebo vzdělanostní). Pedagog musí tedy znát věkové a individuální zvláštnosti vychovávaného jedince – je důležité zjišťovat stav dosavadních vědomostí a dovedností (využití pedagogické diagnostiky)

> Viz formy výuky - hromadná/skupinová/individuální.

> kvalita vs kvantita daná počtem cvičenců na jednoho trenéra

4. **Princip soustavnosti** respektujeme, pokud veškeré výchovné podněty jsou uspořádány do systému umožňujícího osvojování v logickém pořádku.

http://tuzme.se/media/trampoliny-metodicka-rada.png

S tím souvisí principy

* od blízkého k vzdálenému
* od známého k neznámému
* od konkrétního k abstraktnímu
* od snadného a jednoduchého k obtížnějšímu a složitějšímu


---

---

Mělo by v tomto dokumentu být něco jinak? Upravte text na http://gistpreview.github.io/?631a2db03ad46f2f3455cf4e8670551d?noformat (např. tak, že do adresního řádku prohlížeče napíšete `javascript:` a za to vložíte tento kód:

```
(function() {
    var b = document.body,
        isEditable = (b.contentEditable !== 'true' ? false : true);
    b.contentEditable = (isEditable ? 'inherit' : 'true');
    document.designMode = (isEditable ? 'off' : 'on');
})();
```

upravený text zkopírujte a pošlete mi ho e-mailem na 1@m23.cz.

<link rel="stylesheet" href="https://casual-effects.com/markdeep/latest/slides.css?"><script>markdeepOptions={tocStyle:'none'}</script>

<!-- Markdeep: --><style class="fallback">body{visibility:hidden;white-space:pre;font-family:monospace}</style></script><script src="https://casual-effects.com/markdeep/latest/markdeep.min.js"></script><script>window.alreadyProcessedMarkdeep||(document.body.style.visibility="visible")</script>