jcadima
6/5/2016 - 4:46 PM

Deny Specific Addresses

Deny Specific Addresses

Order Deny,Allow
Deny from 123.23.44.3
Deny from 234.34.3.2
Deny from 23.23.23.23