Akagi201
6/30/2017 - 2:15 AM

forex

## exchanges
* 盈透
* 福汇
* GMI

## APIs
* <http://fixer.io/>
* <https://openexchangerates.org/account>