lamngockhuong
4/21/2016 - 5:07 AM

Code chuyển hướng trang sau một thời gian có đếm ngược

Code chuyển hướng trang sau một thời gian có đếm ngược

<li class="lino">Bạn sẽ chuyển sang trang <a href="http://blog.ngockhuong.com"/>blog.ngockhuong.com</a> sau <span id="time">10</span> giây nữa<br />
<a href="/" onclick="reload();" id="reloadlink" title="Nhấn vào đây để tải lại trang">Tải lại trang<a>
</li>
<script type="text/javascript"> 
  var jgt = 10;
  document.getElementById('time').innerHTML = jgt;
  function stime(){document.getElementById('time').innerHTML = jgt;  jgt = jgt - 1;
    if(jgt == 0){clearInterval(timing); location = 'http://blog.ngockhuong.com';}
  }
  var timing = setInterval("stime();",1000);
</script>

Các bạn có thể tùy chỉnh theo ý thích. Tuy nhiên chú ý đoạn: <span id="time">10</span> và đoạn var jgt = 10; để chỉnh giây lại. Thay số 10 kia bằng số giây bạn muốn tùy chỉnh. Đồng thời thay link muốn chuyển đến (thay http://blog.ngockhuong.com bằng link của bạn)

Nguồn: http://blog.ngockhuong.com/2015/02/share-code-chuyen-huong-trang-sau-mot-thoi-gian.html