8detect
7/3/2013 - 11:07 PM

config/acl/global.php

config/acl/global.php

<?php
/**
 * ACL
 * pms_code : tùy ý đặt hoặc dùng mẫu Controller_action mặc định của routing
 *  	xxx	:exact match
 *		^patern : reg match bắt đầu bằng caret ^
 * qui ước về role builtin : guest, user, admin , 
 * mọi user không login thì thuộc guest 
 * mọi user login thì mặc nhiên thuộc user
 */
$_cfg=array(
	//define basic role
	//// nếu không có nhu cầu đổi tên builtin group thì giữ nguyên
	//'role_names'=>array('guest'=>'guest','user'=>'user'),
	
	//code=>id
	'roles'=>array(
		'guest'=>1,'user'=>2,'admin'=>3
	),
	'role-pmses'=>array(
		'admin'=>'*', //granted all
		
		'user'=>array(
			'pms_cfg_1'=>1, // or 0 allow or deny
			'pms_cfg_2'=>1
		),
		
		'guest'=>null, // no pms
	),
	//builtin special users
	'user-roles'=>array(
		// username		//list of role
		'admin'=>array('admin') //role mà username này thuộc về
	),
	'usedb'=>true, // nếu false thì không đụng đến db để merge, mặc định là true
	
	'db'=>array(
		'connect'=>&$_GLOBALS['_CFG']['db']['default'],
		
	)
	
	
);

return $_cfg;
?>