mhpreiman
10/30/2017 - 2:45 AM

tekstiloome

Writing Digital Copy

Tekstiloome kontrollnimekiri

(et oleks kvaliteetne veebitekst)

Eesmärgipärasus

 • Tekstile on püstitatud selge eesmärk (muudatus, mis pärast teksti lugemist peab toimuma)
 • Tekstil on selge põhisihtrühm

Pealkiri

 • Kokkuvõttev, selge ülevaade sisust.
 • Kasutatud on olulisi märksõnu ja võimalikult eespool
 • PIkkus kuni 7 sõna

Juhtlõik

 • Paarilauseline sissejuhatus
 • Võtab kokku jutu mõtte; ütleb lugejale, mida ta peab tegema
 • Kasutatud on olulisi märksõnu
 • Soovitavalt bold-kirjas või muul moel visuaalselt eristatud

Põhitekst

 • Tekst on tehtud lõikudeks, lõigu pikkus 3-5 lauset
 • Pikas tekstis on vahepealkirjad
 • Kus võimalik, on kasutatud täpp-ja numbriloendeid, tabeleid
 • Illustratsioonid avavad konteksti
 • Kõige tähtsam info on ees, taust ja vähemtähtsam tagapool
 • Üleskutset on korratud teksti lõpus

Linkide nimetused

 • Link on mõistetav ilma kontekstita
 • Link on võimalikult lühike
 • Link ei ole “loe siit”-tüüpi
 • Allalaetavate materjalide puhul on lisatud selge dokumendi kirjeldus ning faili formaat ja maht

Stilistika

 • Tekst pole kantseliitlik, on aktiivne ja konkreetne
 • Lühikesed lihtsad laused, lause pikkus kuni 15 sõna
 • Pole kasutatud lauselühendeid
 • Põhisõna ja laiendi vahel pole kiilsõnu või kiillauseid
 • Pole kasutatud umbisikulist tegumoodi
 • Pole kasutatud seadustest kopeeritud keerulisi tekstilõike

Ortograafia

 • Tekstid on keeleliselt korrektsed

Arusaadavus

 • Tekst on peamisele sihtrühmale arusaadav ja loogiline

Märksõnade valik

 • Teksti jaoks on valitud välja 1 põhimärksõna ja 2-3 alternatiivset märksõna

Rõhutamine ja märksõnade tihedus

 • Olulisi märksõnu on tekstis rõhutatud bold-kirjaga
 • Keskmise pikkusega tekstis on põhimärksõna kasutatud 3-5 korda

Tiitel

 • Sisaldab olulisi märksõnu
 • Maksimaalselt 65 tähemärki

Sisukirjeldus

 • Võtab kokku lehe sisu
 • Sisaldab olulisi märksõnu
 • Maksimaalselt 155 tähemärki

Alternatiivsed sisukirjeldused

 • Alternativsed sisukirjeldused on lisatud piltidele ja linkidele