CharlieC3
3/30/2017 - 7:59 PM

SSH config

SSH config

Host *
  UseKeychain yes
  AddKeysToAgent yes
  IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
  StrictHostKeyChecking no
  UserKnownHostsFile /dev/null
  IdentitiesOnly yes
  ForwardAgent yes
  LogLevel ERROR