ryanemitchell
8/4/2017 - 6:11 PM

HTML in Shortcode

HTML in Shortcode

function byesoundbytes() {
    ob_start();
    ?>

    HTML HERE    <?php
    return ob_get_clean();
}
add_shortcode( 'bye-soundbytes', 'byesoundbytes' );