shimgo
7/8/2017 - 12:14 PM

vagrantで作った仮想マシンに通常のsshで接続できるようにする

vagrantで作った仮想マシンに通常のsshで接続できるようにする

仮想マシンの秘密鍵を確認

vagrant ssh-config
  (**snip**)
  IdentityFile xxxx/vagrant_private_key
  (**snip**)

秘密鍵から公開鍵を生成

ssh-keygen -yf xxxx/vagrant_private_key > public_key

接続元に公開鍵をセット

cat public_key >> ~/.ssh/authorized_keys