phamnghia
11/17/2017 - 3:09 AM

Topsim Archive

const mongoose = require("mongoose");
const Schema = mongoose.Schema;
const ObjectId = Schema.Types.ObjectId;

/********** Define Schema ***********/
let OrderSchema = new Schema({
 shortid      : String,
 //ID cơ hội để tham chiếu
 opportunity    : ObjectId,

 //Thông tin người bán hàng
 assignee     : ObjectId, //Người được phân công,
 assignee_name   : String, //Tên người được phân công -> Fixed
 assignee_group  : String, //Nhóm được phân công -> Fixed
 
 // Thông tin khách hàng
 customer_name   				: String,
 customer_phone  				: String,
	customer_address 				: String,
	customer_bill_address 		: String,
	customer_birthday 				: String,
	customer_identity_number 	: String, //CMT(căn cước)
	customer_identity_date 		: String, //Ngày cấp
	customer_identity_city 		: String, //Nơi cấp

 //Thông tin cơ hội
 source      : String, // -> Fixed
 status      : {type : String, default : "processing"}, // processing | finished | canceled | returned
 price       : Number, // Giá bán
 wanted_number   : String, // Số điện thoại khách hàng muốn mua
 delivery_type   : Number, // Loại giao sim
 delivery_type_name: String, // Tên loại giao sim

 //Comment chính
 comment      : [{
  system   : {type : Boolean, default : false}, //Comment của hệ thống hay không?
  user    : ObjectId,
  username  : String,
  message   : String,
  created_at : {default : new Date, type: Date}
 }],

 //Đính kèm
 files     : [{
  link    : String,
  thumb    : String,
  created_at : {default : new Date, type: Date}
 }],

 
 /* Thông tin của các bộ phận liên quan */

 //Processor
 sim_process_status : String,

 //COD
 cod_info : {
		status   : {type : String, default : "none"}, // none | processing | finished
		region 			: String, // hn or hcm
		name 				: String,
		phone 			: String,
		address 		: String,
		code 				: String
 },

 //Cashier
 cashier_info : {
  revenue : Number,
  must_pay : { // Cần trả
   agency_id : String,
   value   : Number
  },
  must_rev : { // Cần thu
   agency_id : String,
   value   : Number
  },
  sell_price    : Number, // Giá bán
  original_price  : Number, // Giá gốc
  agency_delivery_fee : Number, // Phí giao hộ
  cod_fee      : Number, // Chí phí vận chuyển
  sim_price     : Number, // Chi phí sim trắng
  customer_deposit : Number, // Khách đặt cọc
		agency_deposit 		: Number, // Đặt cọc thợ
		other_fee					: Number // Chi phí phát sinh khác
 },

 is_deleted    : {default : false, type: Boolean},
 created_at    : {default : new Date, type: Date},
 updated_at    : {default : new Date, type: Date}
});

/********** Methods ***********/


/********** Static functions ***********/

/********** Export Schema ***********/
module.exports = mongoose.model('Order', OrderSchema);
//Lấy các bản ghi công nợ nhóm theo id của thợ và loại công nơ
db.getCollection("cashio").aggregate([{
 $group: {
  _id: {agency : "$agency_id", type : "$type"},
  "records": {
    $push: "$$ROOT"
  },
 }
}])
<div class="page-title fixed">
	<div class="row">
		<div class="title">
			<h4 class="col s6">Tạo đơn hàng mới từ cơ hội</h4>
		</div>
	</div>
</div> <!-- End tille -->

<div class="mt-50">
	<div class="row">
		<div class="col s7">
			<div class="card">
				<div class="content p-25">
					<form (ngSubmit)="onCreateOrder()" #f="ngForm">

						<div class="row">
							<div class="col s6">
								<strong>Thông tin sim</strong>
								<hr>
								<div class="input-field" *ngIf="orderConfig">
									<label class="active">Hình thức giao sim</label>
									<select name="delivery_type" ngModel (click)="onShipTypeChange()">
										<option value="" disabled selected>Lựa chọn hình thức giao sim</option> 
										<option *ngFor="let ship of orderConfig.ship_types" value="{{ship.id}}">{{ship.name}}</option>
									</select>
									<div class="error red-text delivery_type"></div>
								</div>
			
								<div class="input-field">
									<label>Giá gốc</label>
									<input type="text" name="original_price" ngModel/>
									<div class="error red-text original_price"></div>
								</div>
			
								<br>
								<strong>Thông tin thợ</strong>
								<hr>
								<div class="input-field">
									<label>ID thợ</label>
									<input type="text" name="agency_id" ngModel>
									<div class="error red-text agency_id"></div>
								</div>
			
								<div class="input-field deliver_id" style="display: none">
									<label>ID thợ giao hộ</label>
									<input type="text" name="deliver_id" ngModel>
									<div class="error red-text deliver_id"></div>
								</div>
			
								<div class="input-field delivery_fee" style="display: none">
									<label>Chi phí giao hộ</label>
									<input type="text" name="delivery_fee" ngModel>
									<div class="error red-text delivery_fee"></div>
								</div>
							</div>
	
							<div class="col s6">
								<strong>Thông tin đặt cọc</strong>
								<hr>
								<div class="input-field">
									<label>Khách đặt cọc</label>
									<input type="text" name="customer_deposit" ngModel>
									<div class="error red-text customer_deposit"></div>
								</div>
			
								<div class="input-field">
									<label>Đặt cọc thợ</label>
									<input type="text" name="agency_deposit" ngModel>
									<div class="error red-text agency_deposit"></div>
								</div>
			
								<br>
								<strong>Thông tin khác</strong>
								<hr>
	
								<div class="input-field cod_type" *ngIf="orderConfig" style="display: none;">
									<label class="active">Loại COD</label>
									<select name="cod_type" id="">
										<option value="" disabled selected>Lựa chọn loại COD</option>
										<option *ngFor="let cod of orderConfig.cod_types" value="{{cod.id}}">{{cod.name}}</option>
									</select>
									<div class="error red-text delivery_type"></div>
								</div>
			
								<div class="input-field"> 
									<input type="checkbox" id="sim_process" name="sim_process" ngModel> 
									<label for="sim_process">Giao dịch này có yêu cầu đấu nối</label> 
									<div class="error red-text sim_process pt-15"></div>
								</div>
	
							</div>
	
						</div>
	
						<div class="h-100"></div>
	
						<div class="col s12">
							<input type="submit" value="Tạo đơn hàng" class="btn btn-small green">
							<a routerLink="/co-hoi" class="btn btn-small red">Quay lại</a>
						</div>
					</form>
	
				</div>
			</div>
		</div>
	</div>
</div>
<div class="page-title">
 <div class="row">
  <div class="title">
   <h4 class="col s6">Danh sách cơ hội</h4>
			<div class="btn-group right pr-26 pt-5">
				<button 
					class="btn btn-small gray lighten-1 z-depth-0" 
					title="Cơ hội mới" 
					[ngClass]="filterStatus == 'new' ? 'orange' : 'gray'" 
					(click)="onFilter('new')"
				>
					<i class="wi wi-stars"></i>
				</button> 

				<button class="btn btn-small lighten-1 z-depth-0" title="Cơ hội đã kiếm tra"
					[ngClass]="filterStatus == 'checked' ? 'orange' : 'gray'" 
					(click)="onFilter('checked')"
				>
					<i class="mdi mdi-navigation-check"></i>
				</button>

				<button class="btn btn-small lighten-1 z-depth-0" title="Cơ hội đã liên hệ"
					[ngClass]="filterStatus == 'contacted' ? 'orange' : 'gray'" 
					(click)="onFilter('contacted')"
				>
					<i class="mdi mdi-communication-phone"></i>
				</button>

				<button class="btn btn-small lighten-1 z-depth-0" title="Cơ hội đã hủy"
					[ngClass]="filterStatus == 'canceled' ? 'orange' : 'gray'" 
					(click)="onFilter('canceled')"
				>
					<i class="mdi mdi-action-delete"></i>
				</button>

				<button 
					class="btn btn-small lighten-1 z-depth-0" 
					title="Cơ hội được đánh dấu quan trọng" 
					[ngClass]="importantFilter ? 'orange' : 'gray'" 
					(click)="onFilter('important')"
				>
					<i class="mdi mdi-action-turned-in"></i>
				</button>
			</div>
  </div>
 </div>
</div> <!-- End title -->

<div class="row">
	<div class="col s4">
		<div class="card">
			<div class="title">
				<h5>Danh sách cơ hội</h5>
				<div class="btn-group right">
					<a routerLink="/tao-co-hoi" class="btn btn-small green lighten-1 z-depth-0" title="Tạo cơ hội mới"><i class="mdi-content-add"></i></a>
				</div>
			</div>
			<div class="content p-8">
				<table class="table table-hover opportunity-table">
					<tbody>
						<tr 
							*ngFor="let opportunity of opportunities; let i = index" 
							class="opportunity {{opportunity.status}}" 
							[ngClass]="{'active' : selectedOpportunity._id == opportunity._id}"
							(click)="changeSelectedOpportunity(opportunity._id)"
						>
							<td>
								<span class="badge" *ngIf="opportunity.important == true"><i class="mdi mdi-action-turned-in-not fs-20 red-text"></i></span>

								<div *ngIf="opportunity.customer_name"><strong>Họ tên:</strong> {{opportunity.customer_name}}</div>
								<div *ngIf="opportunity.customer_phone"><strong>Số điện thoại:</strong> {{opportunity.customer_phone}}</div>
								<div *ngIf="opportunity.wanted_number">
									<strong>Sim yêu cầu:</strong> 
									<a href="http://kho.topsim.vn/?s={{opportunity.wanted_number}}">{{opportunity.wanted_number}}</a>
								</div>
								<div><strong>Trạng thái:</strong> <span class="opportunity-status {{opportunity.status}} green-text">{{configs.statuses[opportunity.status]}}</span></div>
								<div><strong>Ngày tạo:</strong> {{opportunity.created_at | date:'H:m dd/MM'}}</div>
							</td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>

				<ul class="pagination">
					<li *ngIf="getPrevPage()"><a routerLink="/co-hoi" [queryParams]="{page : getPrevPage()}"><i class="mdi-navigation-chevron-left"></i></a></li>
					<li 
						*ngFor="let page of pageRange"
						[ngClass]="{active : page == currentPage}"
					>
						<a routerLink="/co-hoi" [queryParams]="{page : page}">{{page}}</a>
					</li>

					<li class="waves-effect" *ngIf="getNextPage()"><a routerLink="/co-hoi" [queryParams]="{page : getNextPage()}"><i class="mdi-navigation-chevron-right"></i></a></li>
				</ul>
			</div>
		</div>
	</div>

	<div class="col s8">
		<div class="card opportunity-details" *ngIf="selectedOpportunity">
			<div class="title pl-16 pr-16">
				<h5>Thông tin cơ hội</h5>
				<div class="right">
					<!-- Update status buttons -->
					<button 
						*ngIf="selectedOpportunity.status=='new'"
						class="btn btn-small waves-effect gray lighten-1 z-depth-0" 
						title="Đánh dấu đã kiếm tra cơ hội"
						(click)="markAsChecked()"
					>Đã kiểm tra</button>

					<button 
						*ngIf="selectedOpportunity.status=='checked'"
						class="btn btn-small waves-effect gray lighten-1 z-depth-0" 
						title="Đánh dấu đã liên hệ với khách hàng"
						(click)="markAsContacted()"
					>Đã liên hệ</button>

					<button 
						*ngIf="selectedOpportunity.status=='contacted'"
						class="btn btn-small waves-effect green lighten-1 z-depth-0" 
						title="Chuyển cơ hội thành đơn hàng"
						(click)="checkOpportunity()"
					>Tạo đơn hàng</button>

					<!-- Cancel & Restore selectedOpportunity -->
					<button 
						class="btn btn-small waves-effect red lighten-1 z-depth-0" 
						title="Hủy cơ hội" *ngIf="selectedOpportunity.status!='canceled'"
						(click)="markAsCanceled()"
					>Hủy cơ hội</button>

					<button class="btn btn-small waves-effect orange lighten-1 z-depth-0" title="Hủy cơ hội" *ngIf="selectedOpportunity.status=='canceled'" (click)="restoreOpportunity()">Phục hồi</button>
				</div>
			</div>
			<div class="content p-16">
				<span class="badge" *ngIf="selectedOpportunity.important == true"><i class="mdi mdi-action-turned-in-not fs-20 red-text"></i></span>

				<div class="col s12 pb-0"><strong>ID:</strong> {{selectedOpportunity._id}}</div>
				<div class="col s12 pb-0"><strong>Nhóm bán hàng:</strong> {{selectedOpportunity.assignee_group_name}}</div>
				<div class="col s12 pb-0"><strong>Nguồn tạo cơ hội:</strong> {{configs.sources[selectedOpportunity.source]}}</div>
				<div class="col s12 pb-0"><strong>Trạng thái:</strong> <span class="opportunity-status {{selectedOpportunity.status}} green-text">{{configs.statuses[selectedOpportunity.status]}}</span></div>
				<div class="col s12 pb-0"><strong>Ngày tạo:</strong> {{selectedOpportunity.created_at | date:'H:m dd/MM'}}</div>
				<div class="col s12 pb-0"><strong>Website:</strong> simthanglong.vn</div>


				<hr>
				<div class="row" *ngIf="!editMode">
					<div class="col s12">
						<div *ngIf="selectedOpportunity.customer_name"><strong>Họ tên:</strong> {{selectedOpportunity.customer_name}}</div>
						<div *ngIf="selectedOpportunity.customer_phone"><strong>Số điện thoại:</strong> {{selectedOpportunity.customer_phone}}</div>
						<div *ngIf="selectedOpportunity.customer_address"><strong>Địa chỉ:</strong> {{selectedOpportunity.customer_address}}</div>

						<hr>
						<div *ngIf="selectedOpportunity.wanted_number">
							<strong>Sim yêu cầu:</strong> 
							<a href="http://kho.topsim.vn/?s={{selectedOpportunity.wanted_number}}">{{selectedOpportunity.wanted_number}}</a>
						</div>
						<div><strong>Giá dự kiến:</strong> <span class="price">{{selectedOpportunity.price | number:'4.0'}} VND</span></div>

						<br>
						<button class="btn modal-trigger waves-effect btn-small gray lighten-1 z-depth-0" (click)="showEditMode()">Sửa</button>
					</div>
				</div>

				<div class="row updateForm" *ngIf="editMode">
					<div class="col s12">
						<div class="col s8">
							<div class="input-field">
								<input type="text" class="customer_name" [value]="selectedOpportunity.customer_name || ''">
								<label for="" [ngClass]="selectedOpportunity.customer_name ? 'active' : ''">Tên khách hàng</label>
								<div class="error red-text customer_name customer_info"></div>
							</div>

							<div class="input-field">
								<input type="text" class="customer_phone" [value]="selectedOpportunity.customer_phone || ''">
								<label for="" [ngClass]="selectedOpportunity.customer_phone ? 'active' : ''">Số điện thoại khách hàng</label>
								<div class="error red-text customer_phone"></div>
							</div>

							<div class="input-field">
								<input type="text" class="customer_address" [value]="selectedOpportunity.customer_address || ''">
								<label for="" [ngClass]="selectedOpportunity.customer_address ? 'active' : ''">Địa chỉ giao hàng</label>
								<div class="error red-text customer_address"></div>
							</div>

							

							<div class="input-field">
								<input type="text" class="wanted_number" [value]="selectedOpportunity.wanted_number || ''">
								<label for="" class="red-text" [ngClass]="selectedOpportunity.wanted_number ? 'active' : ''">Sim yêu cầu</label>
								<div class="error red-text wanted_number"></div>
							</div>

							<div class="input-field">
								<input type="text" class="price" [value]="selectedOpportunity.price || ''">
								<label for="" class="red-text" [ngClass]="selectedOpportunity.price ? 'active' : ''">Giá dự kiến</label>
								<div class="error red-text price"></div>
							</div>


							<div class="input-field">
								<input type="checkbox" id="important" class="important" [checked]="selectedOpportunity.important">
								<label for="important">Đánh dấu cơ hội quan trọng</label>
							</div>

						</div>

						<div class="col s4">

						</div>

						<div class="col s12">
							<button class="btn modal-trigger waves-effect btn-small green lighten-1 z-depth-0" (click)="updateCommonInfor()">Lưu thông tin</button>
							<button class="btn modal-trigger waves-effect btn-small red lighten-1 z-depth-0" (click)="backToViewMode()">Quay lại</button>
						</div>
					</div>
				</div>

				<div class="row" style="margin-top: 0px;">
					<div class="col s12">
						<hr>
						<form>
						<div class="form-group">
							
							<div class="input-field">
								<input type="file" id="opportunity-file" style="display: none" (change)="uploadFile()" multiple>
								<label for="opportunity-file" class="btn waves-effect btn-small gray lighten-1 z-depth-0l">Đính kèm</label>
							</div>
						</div>
					</form>

					<table class="table table-hover opportunity-file" *ngIf="selectedOpportunity.files.length > 0" style="margin-top: 40px;">
						<thead>
							<tr>
								<th>Tệp tin</th>	
								<th class="w-150">Hành động</th>
							</tr>
						</thead>
						<tbody>
							<tr *ngFor="let file of selectedOpportunity.files">
								<td>
									<a href="{{file.link}}">
										<img src="{{file.link}}" >
									</a>
								</td>
								<td class="w-150">
									<button class="btn btn-small red lighten-1 z-depth-0l" (click)="deleteFile(file._id)">Xóa</button>
								</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
					</div>
				</div>

				<div class="row">
					<div class="col s12">
						<hr>
						<div class="opportunity-comments p-8">
							<ul>
								<li *ngFor="let comment of selectedOpportunity.comment">
									<span class="time">{{comment.created_at | date:'HH:mm dd/MM'}}</span>
									<span class="red-text username" *ngIf="comment.system">hệ thống: </span>
									<span class="green-text username" *ngIf="!comment.system">{{comment.username}}: </span>
									<span class="message">{{comment.message}}</span>
								</li>
							</ul>
						</div>
						<div class="input-field">
							<textarea class="materialize-textarea" [(ngModel)]="newComment"></textarea>
							<label for="" [ngClass]="{'active' : newComment.length > 0}">Nhập nội dung</label>
						</div>
						<button class="btn waves-effect btn-small gray lighten-1 z-depth-0" (click)="addComment()">Thêm ghi chú</button>
					</div>
				</div>
				
			</div>
		</div>
	</div>
</div>