sgur
9/4/2013 - 9:15 AM

2013-09-04-133126.mkd

2013-09-04-133126.mkd

# ファイルタイプ別

## C++

 - [cpp-vim](https://github.com/vim-jp/cpp-vim)


## CSS3

 - [vim-css3-syntax.git](https://github.com/hail2u/vim-css3-syntax)


## Haskell

 - [vim-filetype-haskell](https://github.com/kana/vim-filetype-haskell)
 - [vim-haskellConceal](https://github.com/Twinside/vim-haskellConceal)
 - [neco-ghc](https://github.com/ujihisa/neco-ghc)


## Golang

 - [vim-golang](https://github.com/jnwhiteh/vim-golang)
 - [vim-gocode](https://github.com/Blackrush/vim-gocode)


## Java

 - [java-helper-vim](https://github.com/koron/java-helper-vim)


## Markdown

 - [vim-markdown](https://github.com/plasticboy/vim-markdown)


## OCaml

 - [vim-ocaml-conceal](https://github.com/MnO2/vim-ocaml-conceal)


## Python

 - [vim-python](https://github.com/mitsuhiko/vim-python-combined)
 - [jedi-vim](https://github.com/davidhalter/jedi-vim)


## ReStructuredText

 - [vim-rst](https://github.com/mitsuhiko/vim-rst)


## Scala

 - [scala-tool-support](http://lampsvn.epfl.ch/svn-repos/scala/scala-tool-support/trunk/src/vim/)


## Javascript

 - [tern_for_vim](https://github.com/marijnh/tern_for_vim)


# テキスト整形

 - [vim-commentary](https://github.com/tpope/vim-commentary)
 - [caw.vim](https://github.com/tyru/caw.vim)
 - [vim-alignta](https://github.com/h1mesuke/vim-alignta)
 - [autodate.vim](https://github.com/vim-scripts/autodate.vim)


# キー入力拡張

 - [vim-gf-user](https://github.com/kana/vim-gf-user)
 - [vim-gf-autoload](https://github.com/sgur/vim-gf-autoload)
 - [vim-gf-diff](https://github.com/kana/vim-gf-diff)
 - [emmet-vim](https://github.com/mattn/emmet-vim)
 - [jasegment.vim](https://github.com/deton/jasegment.vim)
 - [vim-niceblock](https://github.com/kana/vim-niceblock)
 - [vim-operator-user.git](https://github.com/kana/vim-operator-user)
 - [vim-operator-replace](https://github.com/kana/vim-operator-replace)
 - [vim-operator-openbrowser](https://github.com/sgur/vim-operator-openbrowser)
 - [operator-star.vim](https://github.com/tyru/operator-star.vim)
 - [vim-operator-sort](https://github.com/emonkak/vim-operator-sort)
 - [vim-repeat](https://github.com/tpope/vim-repeat)
 - [vim-smartinput](https://github.com/kana/vim-smartinput)
 - [vim-surround](https://github.com/tpope/vim-surround)
 - [vim-textobj-user](https://github.com/kana/vim-textobj-user)
 - [vim-textobj-between](https://github.com/thinca/vim-textobj-between)
 - [vim-textobj-comment](https://github.com/thinca/vim-textobj-comment)
 - [vim-textobj-function](https://github.com/kana/vim-textobj-function)
 - [vim-textobj-function-javascript](https://github.com/thinca/vim-textobj-function-javascript)
 - [vim-textobj-function-perl](https://github.com/thinca/vim-textobj-function-perl)
 - [vim-textobj-indent](https://github.com/kana/vim-textobj-indent)
 - [vim-textobj-line](https://github.com/kana/vim-textobj-line)
 - [vim-textobj-parameter](https://github.com/sgur/vim-textobj-parameter)
 - [vim-textobj-syntax](https://github.com/kana/vim-textobj-syntax)
 - [vim-visualstar](https://github.com/thinca/vim-visualstar)
 - [wiseman-f-vim](https://github.com/mattn/wiseman-f-vim)


# バッファ移動

 - [vim-altr](https://github.com/kana/vim-altr)


# 仮想バッファ

 - [vim-metarw](https://github.com/mattn/vim-metarw)
 - [vim-metarw-gist](https://github.com/emonkak/vim-metarw-gist)
 - [vim-metarw-local](https://github.com/sgur/vim-metarw-local)
 - [vim-partedit](https://github.com/thinca/vim-partedit)
 - [shadow.vim](https://github.com/ujihisa/shadow.vim)


# Vim起動

 - [vim-singleton](https://github.com/thinca/vim-singleton)
 - [recognize_charcode.vim](https://github.com/banyan/recognize_charcode.vim)


# プラグインマネージャー

 - [vim-pathogen](https://github.com/tpope/vim-pathogen)
 - [Vundle](https://github.com/gmarik/vundle)
 - [NeoBundle](https://github.com/Shougo/neobundle.vim)


# コマンドライン

 - [vim-ambicmd](https://github.com/thinca/vim-ambicmd)
 - [cmdline-completion.vim](https://github.com/vim-scripts/cmdline-completion)


# プラグイン開発

 - [vim-benchmark](https://github.com/h1mesuke/vim-benchmark)
 - https://github.com/thinca/vim-prettyprint
 - https://github.com/kana/vim-vspec


# バッファセレクタ

 - [ctrlp.vim](https://github.com/kien/ctrlp.vim)
 - [ctrlp-extensions.vim](https://github.com/sgur/ctrlp-extensions.vim)
 - https://github.com/Shougo/unite.vim


# バージョン管理

 - [vim-fugitive](https://github.com/tpope/vim-fugitive)
 - [gitv](https://github.com/gregsexton/gitv)


# ステータスライン拡張

 - [vim-powerline](https://github.com/Lokaltog/vim-powerline)
 - [vim-airline](https://github.com/bling/vim-airline)


# sign 拡張

 - [vim-gitgutter](https://github.com/airblade/vim-gitgutter)
 - [vim-signify](https://github.com/mhinz/vim-signify)
 - [errormarker.vim](https://github.com/vim-scripts/errormarker.vim)


# colorscheme

 - [Hemisu](https://github.com/noahfrederick/Hemisu)
 - [inkpot](https://github.com/ciaranm/inkpot)


# スニペット

 - [sonictemplate-vim](https://github.com/mattn/sonictemplate-vim)
 - [neosnippet.vim](https://github.com/Shougo/neosnippet.vim)
 - [ultisnips](https://github.com/SirVer/ultisnips)


# ドキュメント

 - [vim-ref](https://github.com/thinca/vim-ref)
 - [vimdoc-ja](https://github.com/vim-jp/vimdoc-ja)


# ライブラリ

 - [autofmt](https://github.com/vim-jp/autofmt)
 - [vim-diff.git](https://github.com/ynkdir/vim-diff)
 - [vimproc.vim](https://github.com/Shougo/vimproc.vim)
 - [webapi-vim](https://github.com/mattn/webapi-vim)


# 自動補完

 - [YouCompleteMe](https://github.com/Valloric/YouCompleteMe)
 - [neocomplete.vim](https://github.com/Shougo/neocomplete.vim)


# そのほか

 - [vim-funlib](https://github.com/ynkdir/vim-funlib)
 - [gcalc.vim](https://github.com/tasuten/gcalc.vim)
 - [vim-guess](https://github.com/ynkdir/vim-guess)
 - [gundo.vim](https://bitbucket.org/sjl/gundo.vim)
 - [memolist.vim](https://github.com/glidenote/memolist.vim)
 - [vim-localrc](https://github.com/thinca/vim-localrc)
 - [open-browser.vim](https://github.com/tyru/open-browser.vim)
 - [vim-quickhl](https://github.com/t9md/vim-quickhl)
 - [vim-quickrun](https://github.com/thinca/vim-quickrun)
 - [quickrun-hook-vcvarsall](https://github.com/osyo-manga/quickrun-hook-vcvarsall)
 - [restart.vim](https://github.com/tyru/restart.vim)
 - [vim-table-mode](https://github.com/dhruvasagar/vim-table-mode)
 - [tagbar](https://github.com/majutsushi/tagbar)
 - [taghighlight](https://bitbucket.org/abudden/taghighlight)
 - [vinarise](https://github.com/Shougo/vinarise.vim)