nick34992
11/16/2016 - 4:40 AM

Bash Aliases

Bash Aliases

# ~/.bash_aliases: personal aliases
# alias name_of_alias="command line string"
# exec bash

alias logmeout="service lightdm restart"
alias weather0="curl wttr.in/60602"
alias timer0="python /opt/Zeegaree-Lite-master/zeegaree_lite.py"
alias kernel0="uname -a"
alias set0="source ~/.set.sh"
alias up0="source ~/.up.sh"
alias cache0="source ~/.removeCache.sh"