susanahernandezd
1/18/2019 - 9:12 AM

Read param

${param.facilitatorId}