FITOMN of AM v3
4/11/2017 - 3:07 PM

Adición de condición en bloque de concepto OfPeAsigEv para distinguir de manera adecuada asignaturas con misma clave pero en diferente Plan

Adición de condición en bloque de concepto OfPeAsigEv para distinguir de manera adecuada asignaturas con misma clave pero en diferente Plan de Estudios. - BIT/IAM-1444

----------------------------INICIO PROCEDIMIENTO ------------------------
IF OBJECT_ID('spValidaExistenciaEntCombinada', 'P') IS NOT NULL
   DROP PROC spValidaExistenciaEntCombinada
GO

CREATE PROCEDURE spValidaExistenciaEntCombinada
  @sValoresTexto lista4VarcharMed READONLY ,
  @sConcepto VARCHAR(20)
/* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FECHA	  |  AUTOR		|	DESCRIPCION
11/Abr/2017  | Luis Bernal	| Se agrega condición, en concepto OfPeAsigEv, para identificar adecuadamente asignaturas con misma clave pero en diferente Plan de Estudios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
AS
  BEGIN 	
    SET NOCOUNT ON; 	

    DECLARE @TRM TABLE
      (
       sTexto VARCHAR(200) ,
       sTexto1 VARCHAR(200) ,
       sTexto2 VARCHAR(200) ,
       sTexto3 VARCHAR(200) ,
       iLlave SMALLINT ,
       iLlave1 SMALLINT ,
       iLlave2 SMALLINT ,
       iLlave3 BIGINT
      );

    IF @sConcepto = 'PlantelPlanOfPer'
      BEGIN
        INSERT INTO @TRM
            ( sTexto ,
             sTexto1 ,
             sTexto2 ,
             sTexto3 ,
             iLlave ,
             iLlave1 ,
             iLlave2 ,
             iLlave3
	          )
            SELECT vals.texto AS sTexto --plantel 	
                ,
                vals.texto1 AS sTexto1 --plan 	
                ,
                vals.texto2 AS sTexto2--oferta educativa 	
                ,
                vals.texto3 AS sTexto3 --periodo 	
                ,
                plant.idPlantel AS iLlave ,
                ofertaPlan.idPlan AS iLlave1 ,
                ofertaPlan.idOfEduc AS iLlave2 ,
                per.iFolio AS iLlave3
            FROM  @sValoresTexto vals
                LEFT JOIN Cat_Planteles plant ON plant.sNombre COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto
                OUTER APPLY ( SELECT  CAST(Ctrl_PlantelesOfEduc.idPlan AS SMALLINT) AS idPlan ,
                            Ctrl_PlantelesOfEduc.idOfEduc
                       FROM   Cat_OfEduc
                            INNER JOIN Ctrl_PlantelesOfEduc ON Ctrl_PlantelesOfEduc.idPlantel = plant.idPlantel
                                              AND Ctrl_PlantelesOfEduc.idOfEduc = Cat_OfEduc.idOfEduc
                                              AND Cat_OfEduc.sAbreviatura COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto2
                            INNER JOIN Cat_Planes ON Cat_Planes.idPlan = Ctrl_PlantelesOfEduc.idPlan
                                         AND SUBSTRING(Cat_Planes.sPlan, 0, 4) COLLATE Latin1_General_CI_AI = SUBSTRING(vals.texto1,
                                                                        0, 4)
                      ) ofertaPlan
                LEFT JOIN Ctrl_Periodos per ON per.idPlan = ofertaPlan.idPlan
                                AND per.sAbPeriodo COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto3; 	
      END;
             
    ELSE
      IF @sConcepto = 'PlantelPlanPeGrupo'
        BEGIN	
	 
          INSERT INTO @TRM
              ( sTexto ,
               sTexto1 ,
               sTexto2 ,
               sTexto3 ,
               iLlave ,
               iLlave1 ,
               iLlave2 ,
               iLlave3
	            )
              SELECT vals.texto AS sTexto --plantel 	
                  ,
                  vals.texto1 AS sTexto1 --plan 	
                  ,
                  vals.texto2 AS sTexto2 --plan de estudios 	
                  ,
                  vals.texto3 AS sTexto3 --grupo 	
                  ,
                  plant.idPlantel AS iLlave ,
                  CASE WHEN planes.idPlan IS NOT NULL THEN CAST(planes.idPlan AS SMALLINT)
                  END AS iLlave1 ,
                  grupo.idPlanEstudios AS iLlave2 ,
                  grupo.idGrupo AS iLlave3
              FROM  @sValoresTexto vals
                  LEFT JOIN Cat_Planteles plant ON plant.sNombre COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto
                  LEFT JOIN Cat_Planes planes ON SUBSTRING(planes.sPlan, 0, 4) COLLATE Latin1_General_CI_AI = SUBSTRING(vals.texto1, 0, 4)
                  OUTER APPLY ( SELECT  plantelesoferta.idPlan ,
                              grp.idPlanEstudios ,
                              grp.idGrupo
                         FROM   Ctrl_Grupos grp
                              INNER JOIN Cat_PlanEstudios planest ON grp.sNombre COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto3
                                                  AND planest.sNombre + ' ' + planest.sVersion COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto2
                                                  AND grp.idPlanEstudios = planest.idPlanEstudios
                              INNER JOIN Ctrl_PlantelesOfEduc plantelesoferta ON plantelesoferta.idPlantel = plant.idPlantel
                                                        AND plantelesoferta.idOfEduc = planest.idOfEduc
                                                        AND plantelesoferta.idPlan = planest.idPlan
                        ) grupo; 	
        END;
                       
      ELSE
        IF @sConcepto = 'OfPeAsigEv'
          BEGIN
            DECLARE @iTroncoComun VARCHAR(50)= 0;
            SELECT @iTroncoComun = CSP.sValor
            FROM  dbo.Cat_SistemaParametros CSP
            WHERE  CSP.idParametro = 47;
            INSERT INTO @TRM
                ( sTexto ,
                 sTexto1 ,
                 sTexto2 ,
                 sTexto3 ,
                 iLlave ,
                 iLlave1 ,
                 iLlave2 ,
                 iLlave3
	              )
                SELECT vals.texto AS sTexto --oferta educativa 	
                    ,
                    vals.texto1 AS sTexto1 --plan estudios 	
                    ,
                    vals.texto2 AS sTexto2 -- asignatura 	
                    ,
                    vals.texto3 AS sTexto3 -- evaluacion 	
                    ,
                    ofeduc.idOfEduc AS iLlave ,
                    planest.idPlanEstudios AS iLlave1 ,
                    asignatura.idAsignatura AS iLlave2 ,
                    evs.idEvaluacion AS iLlave3
                FROM  @sValoresTexto vals
                    LEFT JOIN Cat_OfEduc ofeduc ON ofeduc.sAbreviatura COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto
                    LEFT JOIN Cat_PlanEstudios planest ON planest.sNombre + ' ' + planest.sVersion COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto1
                                       AND planest.idOfEduc = ofeduc.idOfEduc
                    OUTER APPLY ( SELECT  asig.idAsignatura ,
                                planestdet.idFormEvaluacion
                           FROM   dbo.Cat_Asignaturas AS asig
                                INNER JOIN dbo.Ctrl_PlanEstudios AS planestdet ON planestdet.idAsignatura = asig.idAsignatura
                           WHERE   asig.sClave + '|' + asig.sAsignatura COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto2
																AND planestdet.idPlanEstudios = (SELECT idPlanEstudios 
																								 FROM dbo.Cat_PlanEstudios 
																								 WHERE sNombre + ' ' + sVersion COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto1)	-- Se agrega condición para filtrar adecuadamente asignaturas con misma clave 
																																											-- pero con diferentes planes de estudio. BIT/IAM-1444 10/Abr/2017
                                AND ( ( planestdet.idPlanEstudios = planest.idPlanEstudios
                                    AND @iTroncoComun = 0
                                   )
                                   OR @iTroncoComun = 1
                                  )
                          ) asignatura-- se agrego este and porque no traia la asignatua al plan de estudios correspondiente
                    LEFT JOIN Ctrl_FormEvaluacion evs ON evs.idFormEvaluacion = CASE WHEN asignatura.idFormEvaluacion IS NULL
                                                     THEN planest.idFormEvaluacion
                                                     ELSE asignatura.idFormEvaluacion
                                                  END
                                       AND ( evs.sAbreviatura COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto3
                                          OR evs.sNombre COLLATE Latin1_General_CI_AI = vals.texto3
                                         ); 
          END;
    
        ELSE
          IF @sConcepto = 'AsigPlanEstudios'
            BEGIN
		 /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
              DECLARE @planestudiosaux VARCHAR(200) ,
                @asignaturaaux VARCHAR(200),
                @plantelaux VARCHAR(200) ,
                @ofeducaux VARCHAR(200) ,
                @planestudiosaux2 VARCHAR(200) ,
                @bValido BIT ,
                @idPlanEstudios SMALLINT ,
                @idAsignatura SMALLINT ,
                @idPlantel SMALLINT ,
                @idOferta SMALLINT;
		      
              DECLARE cCursor CURSOR LOCAL
              FOR
                SELECT vals.texto ,--plan deestudios
                    vals.texto1 ,--asignatura
                    vals.texto2 ,--plantel
                    vals.texto3 --ofeduc
                FROM  @sValoresTexto vals; 
		     
              DECLARE @TR TABLE
                (
                 texto1 VARCHAR(200) ,
                 texto2 VARCHAR(200) ,
                 texto3 VARCHAR(200) ,
                 texto4 VARCHAR(200) ,
                 idPlanEstudios SMALLINT NOT NULL ,
                 idAsignatura SMALLINT NOT NULL ,
                 idPlantel SMALLINT NOT NULL ,
                 idOferta SMALLINT NOT NULL
                );
              SET @bValido = 1;
              OPEN cCursor;
              FETCH cCursor INTO @planestudiosaux, @asignaturaaux, @plantelaux, @ofeducaux;
		     				 --@idFamilia int,@sRazonSocial varchar(250)
		   
              WHILE ( @@FETCH_STATUS = 0 )
                BEGIN
                  SET @planestudiosaux2 = '';
									
                  SELECT @planestudiosaux2 = CONCAT(CPE2.sNombre, ' ', CPE2.sVersion) ,
                      @idPlanEstudios = CPE2.idPlanEstudios
                  FROM  dbo.Ctrl_PlanEstudios CPE
                      INNER JOIN dbo.Cat_Asignaturas CA ON CA.idAsignatura = CPE.idAsignatura
                      INNER JOIN dbo.Cat_PlanEstudios CPE2 ON CPE2.idPlanEstudios = CPE.idPlanEstudios
                  WHERE  CA.sClave = @asignaturaaux
                      AND CONCAT(CPE2.sNombre, ' ', CPE2.sVersion) = @planestudiosaux;

                  IF @planestudiosaux2 = ''
                    BEGIN
                      INSERT INTO @TR
                          ( texto1 ,
                           texto2 ,
                           texto3 ,
                           texto4 ,
                           idPlanEstudios ,
                           idAsignatura ,
                           idPlantel ,
                           idOferta
											    )
                      VALUES ( @planestudiosaux ,
                           NULL ,
                           @plantelaux ,
                           @ofeducaux ,
                           CAST(0 AS SMALLINT) ,
                           CAST(0 AS SMALLINT) ,
                           CAST(0 AS SMALLINT) ,
                           CAST(0 AS BIGINT)
													 );
                    END;
                  ELSE
                    BEGIN
					
                      IF @planestudiosaux2 != @planestudiosaux
                        BEGIN
                          INSERT INTO @TR
                              ( texto1 ,
                               texto2 ,
                               texto3 ,
                               texto4 ,
                               idPlanEstudios ,
                               idAsignatura ,
                               idPlantel ,
                               idOferta
                              )
                          VALUES ( NULL ,
                               @asignaturaaux ,
                               @plantelaux ,
                               @ofeducaux ,
                               CAST(@idPlanEstudios AS SMALLINT) ,
                               CAST(0 AS SMALLINT) ,
                               CAST(0 AS SMALLINT) ,
                               CAST(0 AS BIGINT)
															 );	
                        END;

                      ELSE
                        BEGIN
                          INSERT INTO @TR
                              ( texto1 ,
                               texto2 ,
                               texto3 ,
                               texto4 ,
                               idPlanEstudios ,
                               idAsignatura ,
                               idPlantel ,
                               idOferta
													    )
                          VALUES ( @planestudiosaux ,
                               @asignaturaaux ,
                               @plantelaux ,
                               @ofeducaux ,
                               CAST(@idPlanEstudios AS SMALLINT) ,
                               CAST(0 AS SMALLINT) ,
                               CAST(0 AS SMALLINT) ,
                               CAST(0 AS BIGINT)
															 );
                        END;
          
                    END;
          
		      
                  FETCH cCursor INTO @planestudiosaux, @asignaturaaux, @plantelaux, @ofeducaux;
                END;
		   
              CLOSE cCursor;
              DEALLOCATE cCursor;
		   				 /*------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
              INSERT INTO @TRM
                  ( sTexto ,
                   sTexto1 ,
                   sTexto2 ,
                   sTexto3 ,
                   iLlave ,
                   iLlave1 ,
                   iLlave2 ,
                   iLlave3
	                )
                  SELECT T.texto1 ,
                      T.texto2 ,
                      T.texto3 ,
                      T.texto4 ,
                      T.idPlanEstudios ,
                      T.idAsignatura ,
                      T.idPlantel ,
                      T.idOferta
                  FROM  @TR T; 
            END;
    SELECT T.sTexto ,
        T.sTexto1 ,
        T.sTexto2 ,
        T.sTexto3 ,
        T.iLlave ,
        T.iLlave1 ,
        T.iLlave2 ,
        T.iLlave3
    FROM  @TRM T;  	
  END;