bklukaczewski
10/14/2016 - 12:37 PM

Pycharm PostgreSQL

Pycharm PostgreSQL

URL: jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/dbname

user: postgres
password: postgres