yxjxx
4/6/2012 - 3:46 PM

【朙月拼音】模糊音定製模板

【朙月拼音】模糊音定製模板

# luna_pinyin.custom.yaml
#
# 【朙月拼音】模糊音定製模板
#  佛振配製 :-)
#
# 位置:
# ~/.config/ibus/rime (Linux)
# ~/Library/Rime (Mac OS)
# %APPDATA%\Rime (Windows)
#
# 於重新部署後生效
#

patch:
 'speller/algebra':
  - erase/^xx$/           # 第一行保留

  # 模糊音定義
  # 需要哪組就刪去行首的 # 號,單雙向任選
  #- derive/^([zcs])h/$1/       # zh, ch, sh => z, c, s
  #- derive/^([zcs])([^h])/$1h$2/   # z, c, s => zh, ch, sh

  #- derive/^n/l/           # n => l
  #- derive/^l/n/           # l => n

  # 這兩組一般是單向的
  #- derive/^r/l/           # r => l

  #- derive/^ren/yin/         # ren => yin, reng => ying
  #- derive/^r/y/           # r => y

  # 下面 hu <=> f 這組寫法複雜一些,分情況討論
  #- derive/^hu$/fu/         # hu => fu
  #- derive/^hong$/feng/       # hong => feng
  #- derive/^hu([in])$/fe$1/     # hui => fei, hun => fen
  #- derive/^hu([ao])/f$1/      # hua => fa, ...

  #- derive/^fu$/hu/         # fu => hu
  #- derive/^feng$/hong/       # feng => hong
  #- derive/^fe([in])$/hu$1/     # fei => hui, fen => hun
  #- derive/^f([ao])/hu$1/      # fa => hua, ...

  # 韻母部份
  #- derive/^([bpmf])eng$/$1ong/   # meng = mong, ...
  #- derive/([ei])n$/$1ng/      # en => eng, in => ing
  #- derive/([ei])ng$/$1n/      # eng => en, ing => in

  # 樣例足夠了,其他請自己總結……

  # 反模糊音?
  # 誰說方言沒有普通話精確、有模糊音,就能有反模糊音。
  # 示例爲分尖團的中原官話:
  #- derive/^ji$/zii/  # 在設計者安排下鳩佔鵲巢,尖音i只好雙寫了
  #- derive/^qi$/cii/
  #- derive/^xi$/sii/
  #- derive/^ji/zi/
  #- derive/^qi/ci/
  #- derive/^xi/si/
  #- derive/^ju/zv/
  #- derive/^qu/cv/
  #- derive/^xu/sv/
  # 韻母部份,只能從大面上覆蓋
  #- derive/^([bpm])o$/$1eh/     # bo => beh, ...
  #- derive/(^|[dtnlgkhzcs]h?)e$/$1eh/ # ge => geh, se => sheh, ...
  #- derive/^([gkh])uo$/$1ue/     # guo => gue, ...
  #- derive/^([gkh])e$/$1uo/     # he => huo, ...
  #- derive/([uv])e$/$1o/       # jue => juo, lve => lvo, ...
  #- derive/^fei$/fi/         # fei => fi
  #- derive/^wei$/vi/         # wei => vi
  #- derive/^([nl])ei$/$1ui/     # nei => nui, lei => lui
  #- derive/^([nlzcs])un$/$1vn/    # lun => lvn, zun => zvn, ... 
  #- derive/^([nlzcs])ong$/$1iong/  # long => liong, song => siong, ...
  # 這個辦法雖從拼寫上做出了區分,然而受詞典制約,候選字仍是混的。
  # 只有真正的方音輸入方案纔能做到!但「反模糊音」這個玩法快速而有效!

  # 模糊音定義先於簡拼定義,方可令簡拼支持以上模糊音
  - abbrev/^([a-z]).+$/$1/      # 簡拼(首字母)
  - abbrev/^([zcs]h).+$/$1/     # 簡拼(zh, ch, sh)

  # 以下是一組容錯拼寫,《漢語拼音》方案以前者爲正
  - derive/^([nl])ve$/$1ue/     # nve = nue, lve = lue
  - derive/^([jqxy])u/$1v/      # ju = jv,
  - derive/un$/uen/         # gun = guen,
  - derive/ui$/uei/         # gui = guei,
  - derive/iu$/iou/         # jiu = jiou,

  # 自動糾正一些常見的按鍵錯誤
  - derive/([aeiou])ng$/$1gn/    # dagn => dang 
  - derive/([dtngkhrzcs])o(u|ng)$/$1o/ # zho => zhong|zhou
  - derive/ong$/on/         # zhonguo => zhong guo
  - derive/ao$/oa/          # hoa => hao
  - derive/([iu])a(o|ng?)$/a$1$2/  # tain => tian

 # 分尖團後 v => ü 的改寫條件也要相應地擴充:
 #'translator/preedit_format':
 # - "xform/([nljqxyzcs])v/$1ü/"