manhlinhit
11/28/2017 - 9:23 AM

Kiểm tra kết nối server

# ghi lại số kết nối hiện tại
netstat -n | grep :80 |wc -l

# In ra số kết nối trong ngày hôm đó
grep "28/Nov/2017" /var/log/apache2/access.log | wc -l

# In ra IP truy cập nhiều nhất
grep "28/Nov/2017" /var/log/apache2/access.log | awk '{print $1}' | sort | uniq -c | sort -n